CONTOH TEKS PEMBUKAAN TEMANTEN DALAM BAHASA JAWA

| Friday, May 25, 2012

PEMBUKA TEMANTEN
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
Alhamdulilahirabil’alamin washolatuwasalamuasrofil ambiyai walmursalin waala’alihi wasobihi ajmin Amaba’du. Para kakung sumawa putri ingkang dahat ing kinurmatan. Langkung – langkung panjenenganipun :
1.      Para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten
2.      Panjenenganipun para sarjana luhuring budi ingkang sampun hanampi wahyuning kasutapan
3.      Panjenenganipun para manggaling negari para rana praja ingkang tansah mastuti jejaning adil.
4.      Dhumateng para kyai, alim ulama ingkang tansah sinandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang pono ing pamawa, lebda ing pitutur, kiblat ing panembah
5.      Para tamu kakung sumawa putri ingkang baraya agung trah ingkang satuhu hambek berbudi saha ingkang pantes sinudarsana.

Keparenga hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara, dwaraning kandha.Nun Inggih...!
Awit saking keparengipun Bp.Firman sekalian garwa ingkang hamengku karsa, ing siang kalenggahan punika kula pradapa kapitedan sinaraya ingkang parikedah, hanjejeri mangka juru pranata hadicara.
Para rawuh sakderengipun sumonggo kita sami tansah ngaturaken puji syukur  wonten ngarsanipun  Allah SWT punapa kanthi kenikmatan ugi kesehatan kita sedaya saged makempal ing wedal ugi papan ingkang sae punika. Saklajengipun shalawat serta salam katur dumatheng junjungan kita Nabi Muhammad SAW ingkang tansah kita ajeng-ajeng lenggah pitulunganipun mangke ing yaumul qiyamah. Amiin
            Para tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budhi,
            Nun inggih..! Keparenga pambiwara hamuwarni lekas wekasing sedya, ingkang punika enggal binuka lampahing pawiwahan kanthi reroncening tata adicara ingkang sampun karakit  dene para kulawangsa. Nun Inggih . . .!
·         Panggihing penganten miturut satatane adat widhi widana ingkang sampun lumampah ing tlatah Ngawi, saklajengipun atur pambyagharja saking ingkang hamengku karsa dene tetuangga ingkang piniji.
·         Wondene kirabing temanten saking sasana rinengga, miwah kirabing penganten ingkang sampun santun busana, badhe kapratitissaken para kulawangsa ingkang sampun pinilih.
·         Paripurnaning sedya mbok bilih penganten sarimbit sampun jengkar saking sasana rinengga tumuju wiwara ngajeng, tandha yekti pawiwihan sampun paripurna.

Para tamu para lenggah satuhu bagya mulya, mekaten reroncening tata adicara ingkang sinanggit dene para kulawangsa. Sakderengipun kita miwiti acara ing siang punika sumangga kita sami maos waosan basmalah sesarengan “bismillahirahmanirrohim”. Nuwun.

2 comments:

Next Prev
▲Top▲